Primjedbe i dopune uz Nacrt prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima – dijelu koji se odnosi na autore

7.5.2020

Primjedbe i dopune uz Nacrt prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima – dijelu koji se odnosi na autore Iz ovog teksta izvučeni su komentari i prijedlozi formulacija članaka koji su upisani u formular e-savjetovanja o ovom nacrtu prijedloga Zakona. Kako to izgleda upisano može se provjeriti u formularu e-savjetovanja na ovoj poveznici.

 

Uz članak 7 – koji se odnosi na autorsko djelo (stavak 2.) – sugeriram sljedeću formulaciju (umetnuti, odn. promijenjeni dio je pisan plavom bojom):

 • audiovizualna djela, kao što su kinematografski, televizijski, dokumentarni, crtani, reklamni ili drugi filmovi te druga audiovizualna djela izražena slikama, sa zvukom ili bez zvuka, u vremenski organiziranom slijedu promjena, bez obzira na podlogu na kojoj su fiksirana.

 

 

OBRAZLOŽENJE: Audiovizualnim djelom su i ona audiovizualna djela – tzv. kinestatična audiovizualna djela – koja prezentiraju ili se u potpunosti sastoje od kadrova statičnih vizualnih djela (npr. od fotografija /npr. Onda vidim Tanju/, od slikarskih djela – npr. televizijske emisije ‘izložba slika’) bez pokreta u tome što se snima (bez pokreta u prizoru), već samo montažnim slijedom takvih slika, ili pak pomacima vizure po statičnom djelu, najčešće uz kontinuirani vremenski tijek glazbe. Zato je bolje ne ograničavati odredbu ‘izražavanja’ samo na pokret, nego općenitije na promjenu.

 

Uz „Poglavlje 2: autori“

 

OPĆE PRIMJEDBE:

 

Pojmovi u ovom poglavlju nisu dovoljno izdiferencirani niti dovoljno obuhvatni, pa to uvjetuje i nedosljednosti u klasificiranju pojedinih tipova autorstva i nepotpunosti u specificiranju autorskih prava i nepotrebne kontroverze oko autorskih nadležnosti.

 

Glavni je problem što se među autorskim djelima ne povlači razlika između individualnih autorskih djela (npr. djela književnika, kompozitora, slikara…) od skupnih autorskih djela ( „kolektivno autorsko djelo“; „Gesamtkunstwerk“) koja nastaju suradnjom i doprinosom više autora. Također mi se čini da se odvojeno nisu tretirala tzv. izvedbena djela – koja su često upravo skupna autorska djela – te podjela autorstva u njima (kazališne predstave, koncerti i dr.). Iako se tipično tretiraju kao posebna kategorija „izvedbenih autorskih djela“  ona su jednako autonomna djela koja mogu biti izvedena uživo jednokratno, višekratno te zabilježeno (‘fiksirano’) u nekom pohranjivačkom mediju.

 

Glavna inovacija je u uvođenju pojma SKUPNO AUTORSKO DJELO – koje ne obuhvaća samo audiovizualna djela nego i druga skupna autorska djela – pa se općenito razgraničuju i određuju u posebnim člancima tri standardna opća tipa – kategorija – autorskih sudionika skupnog autorskog djela: glavni autor, koautor i autor doprinosa.

 

Činjenica je da u djelima skupnog autorstva tipično postoji glavni autor (ili manji broj glavnih autora – tipično zvanih ‘koautorima’, iako se u zakonu može dati drugo značenje ‘koautorstvu’ što ja ovdje predlažem), jer rad velikog spektra autorskih suradnika mora netko usmjeriti, usuglasiti i objediniti u konačno djelo.

 

Razlika između glavnog autora, koautora i autora prinosa bila bi u mjeri nadležnosti nad cjelinom djela, odn. nad pojedinim aspektima ili dijelovima filma. Razgraničenje nadležnosti treba biti dano u odvojenim općim odredbama skupnog autorstva, odnosno glavnog autorstva, koautorstva i autorstva doprinosa koje će važiti ne samo za film nego i za djela iz drugih stvaralačkih područja. Potom se predlaže da se posebno specificira koje autorske uloge spadaju u koju kategoriju u svakom od stvaralačkih područja, s time da ja ovdje predlažem samo specifikaciju za audiovizualna djela.

 

U skladu s gornjim, predlažem preinake u sklopu tog 2. poglavlja, uz unošenje dodatnih članaka. Preinake se odnose na Članak 12. Članak 13. se ostavlja netaknutim, ali se dalji članci: od 14. nadalje, mijenjaju uz dopune novih članaka. Tj. nakon 13. članka (poglavlje o AUTORIMA SASTAVLJENOG DJELA) nude se nova potpoglavlja i njihova razrada novim Člancima od 14. do 20.

 

VAŽNA NAPOMENA: Nisam primijetio da se igdje tematski izdvojeno (u posebnim člancima ili stavcima) definira i obrađuje autorstvo individualnog autorskog djela (npr. književnika, kompozitora, likovnog umjetnika…). Ako prihvatimo razliku između sastavljenog autorskog djela, i, prema novoj sugestiji, skupnog autorskog djela, onda bi trebalo definirati i individualno autorsko djelo.

 

 

Preinaka u sklopu prvog stavka Članaka 12.:

 

Članak 12

 

(1) Autor djela je ona fizička osoba, odnosno one fizičke osobe koje su stvaralački sudjelovale u njegovom ostvarenju.

 

OBRAZLOŽENJE: Važno je već u osnovnoj odredbi autora djela predvidjeti mogućnost autorskog doprinosa ne samo u slučajevima sastavljenog djela (npr. pjesme u kojoj se komponira prema književno-pjesničkom djelu), nego i autorskog doprinosa u slučaju skupnog djela (npr. audiovizualnog djela i glazbeno-scenskog djela) koje nastaje organiziranim kolektivnim stvaralačkim radom više autorskih suradnika (tzv. Gesamtkunstwerk) što će se razraditi u daljim člancima.

 

Nakon potpoglavlja i članka 13. koji se odnosi na AUTORE SASTAVLJENIH DJELA, treba dodati dalje članke koji će se općenito odnositi na AUTORE SKUPNIH DJELA,  i njihovu diferencijaciju:

  

AUTORI SKUPNIH DJELA

 Članak 14.

 

 • Skupno autorsko djelo je autorsko djelo stvoreno organiziranim stvaralačkim i tehničkim radom više autorskih suradnika.
 • Autorski suradnici u izradi skupnog autorskog djela razlikuju se po mjeri stvaralačkog sudioništva u nastajanju tog djela i standardno se razlikuju:
 1. glavni autor (moguće nekoliko glavnih autora)
 2. koautori (obično više njih)
 3. autori doprinosa (obično više njih)
 • Udio u naknadi za korištenje skupnog autorskog djela raspoređuje se prema tipičnoj mjeri stvaralačkog doprinosa autorskih suradnika.
 • Skupnim autorskim djelom smatraju se: audiovizualna djela, glazbeno-scenska djela, kazališne predstave te druga umjetnička djela nastala združenim stvaralačkim radom.

 

OBRAZLOŽENJE: Kako je u prethodnom obrazloženju naznačeno, rad na filmu (i recimo, operi, opereti, kazališnoj predstavi, umjetničkoj akciji…) je organizirano stvaralaštvo više stvaralačkih sudionika od kojih svaki daje individualni stvaralački doprinos cjelini djela. O takvim autorskim djelima govori se kao o ‘kolektivnom djelu’ odn. ‘Gesamtkunstwerku’. Zato je važno uz postojeću distinkciju AUTORA SASTAVNOG DJELA uvesti i distinkciju AUTORA SKUPNIH DJELA.

 

GLAVNI AUTOR skupnih djela

članak 15.

(1)   Glavni autor skupnih djela je onaj autor, ili nekoliko autora, koji su stvaralački nadležni nad ukupnom cjelovitošću autorskog djela, koji uz svoj individualni prinos potiču, biraju, vode i integriraju u cjelinu stvaralačke prinose drugih suradnika.

(2)   Glavni autor ima autorska prava nad cjelovitim audiovizualnim djelom, a u slučaju više glavnih autora oni zajednički imaju autorska prava nad cjelovitim audiovizualnim djelom, ukoliko međusobnim ugovorom ne odluče drugačije. Glavni udio u naknadi za korištenje skupnog djela pripada glavnom ili glavnim autorima djela.

(3)   Za objavljivanje, korištenje te za izmjenu skupnog djela potreban je pristanak glavnog ili glavnih autora.

 

 

Koautori skupnog djela

Članak 16.

 • Koautori djela su osobe koje stvaralački doprinose posebnom aspektu skupnog djela te čiji se stvaralački prinos proteže kroz cijelo djelo i bitno utječe na doživljajnu cjelovitost djela.
 • Udio pojedinog koautora u koristima ostvarenim korištenjem skupnog djela određuje se razmjerno njegovom koautorskom udjelu. Ostvarivanje koristi ne može se isključiti ugovorom niti pravilima odgovarajuće organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.
 • U sumnji koliki su koautorski udjeli pojedinih koautora skupnog djela, smatra se da su jednaki.
 • U slučajevima u kojima je koautorski doprinos skupnom autorskom djelu izdvojiv iz autorskog djela i u mogućnosti da se izdvojeno koristi, odgovarajući koautor preuzima glavno-autorsko pravo nad izdvajanjem i izdvojenim korištenjem svojeg inače koautorskog priloga.
 • Izdvojivim doprinosom skupnom djelu smatra kod audiovizualnog djela scenarij i filmska glazba komponirana za djelo; kod glazbeno-scenskog djela libreto (odnosno dramsko djelo) i glazbena kompozicija rađena za njega; kod kazališnog djela dramski tekst.
 • Ako koautor može dokazati da je ključno utjecao na stvaralačku ukupnost djela i koordinaciju svih drugih stvaralačkih doprinosa u cjelinu djela tada može biti priznat kao glavni autor djela

  

AUTORI DOPRINOSA SKUPNOM DJELU

Članak 17

 

 • Autori doprinosa skupnom djelu jesu svi oni stvaralački suradnici u stvaranju skupnog djela koji su stvaralački pridonijeli nekom djelomičnom aspektu djela.
 • Autori doprinosa imaju autorsko pravo na svoj individualni doprinos skupnom djelu.
 • Ako autor doprinosa može dokazati da je utjecao na sustavno prisutan stvaralački aspekt cjeline djela može biti priznat kao koautor.

 

GLAVNI AUTOR AUDIOVIZUALNOG DJELA

Članak 18.

 • Glavnim autorom audiovizualnog djela smatra se redatelj filma, odnosno u slučaju korežije dvaju ili više redatelja, svi suredatelji su glavni autori.
 • Glavnom autoru pripadaju prava iz članka 15.

 

OBRAZLOŽENJE: Tradicionalno se u Europi i u Hrvatskoj (a suvremeno i u SAD) autorom filmskog djela smatrao redatelj filma (ili u slučaju korežije, svi suredatelji). Tretiralo se tako, prevladavajuće, u proizvodnoj praksi, ali i po filmološkom shvaćanju, te po shvaćanju šire kulturne javnosti. Ne može ih se izjednačavati u ulozi sa scenaristom i kompozitorom,  ni snimateljem, jer su ove tipično bira redatelj, on s njima dogovara (i konačno prihvaća) njihov stvaralački prinos cjelini filma, on je taj koji odlučuje što će od radno nastalog materijala u kojem obliku ući u konačan film, te on odgovara za uspjeh ili neuspjeh filma. Zato se ova tri, odnosno ova četiri, tipa autora ne mogu svrstavati u jedinstvenu kategoriju ‘koautora’, nego se redatelja treba izdvojiti u zasebnu kategoriju.

 

KOAUTORI AUDIOVIZUALNOG DJELA

Članak 19.

 

 • Koautorima audiovizualnog djela smatraju se:

 

 1. scenarist (ili svi koscenaristi)
 2. glavni snimatelj
 3. filmski kompozitor (tj. autor glazbe posebno skladane za korištenje u tom djelu)
 4. glavni montažer
 5. montažer zvuka
 6. glavni glumci
 7. glavni scenograf
 8. glavni kostimograf
 9. glavni crtač ili tvorac modela u animiranom filmu
 10. glavni animator

 

 • Udio u autorskom pravu koautor ostvaruje prema Članku 16 stavku (2)
 • Ako koautor audiovizualnog djela može dokazati da je ključno utjecao na stvaralačku ukupnost djela i koordinaciju svih drugih stvaralačkih doprinosa u cjelinu djela može biti priznat kao glavni autor djela.

 

 

AUTORI DOPRINOSA AUDIOVIZUALNOM DJELU

Članak 20.

(1)   Autorima doprinosa audiovizualnom djelu smatraju se:

1.      pomoćnik redatelja

2.      autor dijaloga

3.      kostimograf

4.      slikar maski

5.      tvorac posebnih vizualnih efekata

6.      tvorac posebnih zvučnih efekata

7.      epizodski glumci

8.      drugi suradnici koji stvaralački sudjeluju u stvaranju audiovizualnog djela svojim individualnim doprinosom

(2)   Ako autor doprinosa može dokazati da je njegov doprinos koautorski, tj. da je ključno utjecao na određeni cjelinski aspekt audiovizualnog djela može biti priznat kao koautor djela.

AUTORI GLAZBENO-SCENSKOG DJELA

KOAUTORI GLAZBENO-SCENSKOG DJELA

AUTORI DOPRINOSA GLAZBENO-SCENSKOM DJELU

AUTORI KAZALIŠNE PREDSTAVE

KOAUTORI KAZALIŠNE PREDSTAVE

AUTORI DOPRINOSA KAZALIŠNOJ PREDSTAVI

I dr.